--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Noiembrie 2012, nr. 11 (271), an XXIII (serie nouă)
Profesorul de religie
--- pagina: 6

Curs de formare la disciplina Religie susținut la Bistrița de doi prestigioși specialiști în domeniu

de Inspector școlar de specialitate, I. Ş. J. Bistriţa-Năsăud.Pr. Adrian Cherhaţ
În zilele de 28 și 29 septembrie 2012 a avut loc la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița un amplu program de formare pentru profesorii de Religie din județul Bistrița-Năsăud. Cursul întitulat „Schimbări de paradigmă în didactica Religiei” a fost predat de Pr. Lect. Univ. Dr. Dorin Opriș de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, catedra de Pedagogie, Psihologie și Didactică, și Lect. Univ. Dr. Monica Opriș, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”. Cei doi formatori sunt recunoscuți ca fiind cei mai prestigioși specialiști în domeniul educației religioase, remarcându-se în ultimii ani ca autori sau coordonatori ai unor lucrări de referință în acest domeniu. Împreună au întocmit lucrările: Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000 (sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian Șebu), Cercetarea pedagogică în domeniul educației religioase, ed. Sf. Mina, Iași, 2006 (împreună cu Mușata Bocoș), Metode active de predare-învățare. Modele și aplicații la Religie, ed. Sf. Mina, Iași, 2006.

Părintele Dorin Opriș mai este autorul lucrărilor Ipostaze ale utilizării textului biblic în educația religioasă, ed. Sf. Mina, Iași, 2010 și Dimensiuni creștine ale pedagogiei moderne, ed. Didactică și Pedagogică, R.A., București, 2012, iar doamna Monica Opriș a mai publicat ca autor Metodologia evaluării. Abordări teoretice și investigative în educația religioasă, ed. Sf. Mina, Iași, 2010 și Religie, morală, educație. Perspective teologice și pedagogice, ed. Basilica, București, 2011. Pe lângă o mulțime de alte articole publicate în reviste de specialitate, cei doi au coordonat și volumul Religia și școala. Cercetări pedagogice, studii și analize, ed. Didactică și Pedagogică, R.A., București, 2011.

Cursul de formare continuă a avut ca public țintă vizat profesorii de Religie, nivel primar, gimnazial și liceal, propunându-și dezvoltarea unor competențe care să permită cadrelor didactice abordarea Religiei, ca disciplină școlară, în concordanță cu noile paradigme ale didacticii moderne. Ținând cont de aşteptările sporite pe care societatea le are de la educaţia religioasă desfăşurată în şcoală, într-o lume în care educaţia se dovedeşte singura modalitate eficientă de a preveni sau rezolva problemele generate de interferenţele între culturi cu particularităţi extrem de diferite, precum şi de particularităţile pe care le impune misiunea Bisericii în societatea contemporană, formarea unor competențe legate de activitatea profesorilor de Religie în școală este absolut necesară.

Programul de formare a avut următoarea tematică: 1. Conceptele de religie şi educaţie religioasă şi modalităţile de valorificare a suportului pedagogic oferit de către acestea; 2. Rolul elementelor de pedagogie religioasă în dezvoltarea didacticii moderne şi în dezvoltarea unei educaţii a valorilor; 3. Elemente definitorii ale demersurilor investigative desfăşurate în educaţia religioasă; 4. Metode de cercetare în domeniul educaţional, perspective privind utilizarea lor eficientă. Concluziile acestui curs de formare au fost formulate în jurul ideii că predarea Religiei în școală trebuie să corespundă utilității practice a învățăturii creștine, având ca perspectivă dezvoltarea personalității elevului prin raportare la tezaurul de valori al umanității.

Cei 38 de profesori de Religie, participanți la cursul de formare, au avut ocazia și bucuria de a învăța lucruri exprem de utile pentru munca lor de predare, dar și pentru a fi pregătiți în fața provocărilor și manipulărilor secular-umaniste, care pătrund în societatea modernă pe diferite filiere sociale sau culturale. Rolul dascălilor este de a arăta prin ceea ce fac că Religia, ca disciplină didactică, nu este îndoctrinare și cu atât mai puțin manipulare, ci are rolul de a educa omul în perspectiva libertății și a valorii sale veșnice. Manipularea și îndoctrinarea vin asupra societății din alte zone socio-politice, determinate de anumite interese ideologice, pe când educația ca și devenire și valorizare, promovată în școala modernă, își are rădăcinile în învățătura Evangheliei lui Hristos și în lucrarea Bisericii.

Nevoia de a studia Religia în vremurile de astăzi derivă, în primul rând, din nevoia omului de cunoaştere şi culturalizare, care devine principalul avantaj în faţa avalanşei secularismului şi consumismului de nuanţă neo-păgână. În condiţiile în care creştinismul, încă de la începuturile sale, a pus un mare accent pe educaţie în scopul edificării şi emancipării omului în faţa superstiţiilor idolatre ale păgânismului de orice fel, studiul Religiei actualizează acest deziderat al Evangheliei, aducând persoanei lumina înţelegerii şi libertatea gândirii faţă de manipulările ideologice determinate de diverse interese. Religia nu poate fi manipulare sau îndoctrinare pentru că promovează libertatea omului şi nu se predă în şcoală pentru vreun interes particular, ci pentru a crea omului condiţiile optime de a decide dacă alege sau nu adevărul Evangheliei şi calea spre Dumnezeu.

La ora de Religie elevul nu este obligat să creadă în Dumnezeu, ci, în primă instanţă, i se prezintă toate elementele pentru ca decizia sa să fie dreaptă şi liberă. Este important să fie prezentată realitatea păcatului, ca împotrivire faţă de Dumnezeu şi falsificare a semnificaţiei naturii umane, cu consecinţe constatabile pentru viaţa omului. Această grijă faţă de educarea continuă şi liberă a fiinţei umane este o constantă a învăţăturii revelate şi a scrierilor patristice, ea stând la fundamentul existenţei şcolii ca instituţie publică de interes comun. Iar dacă reuşim să constatăm că primele şcoli şi instituţii de cultură au fost organizate şi susţinute de către Biserică, vom înţelege uşor afinitatea pentru educaţie a credinţei în Dumnezeu ca mod de a fi al omului care aderă sincer şi liber la adevărul revelat al Evangheliei.

Cursul „Schimbări de paradigmă în didactica religiei” a fost prima activitate de formare, adresată în mod special profesorilor de Religie, susținută la Bistrița în cei peste douăzeci de ani de când s-a reluat predarea Religiei în școlile publice. Prezența celor mai mari specialiști din țară în didactica Religiei, soții Monica și Dorin Opriș, a fost o mare onoare pentru învăţâmântul bistriţean, dar mai ales de un real folos profesorilor noștri de Religie. Nădăjduim că astfel de programe formative vor continua și în viitor pentru o cât mai desăvârșită activitate educațională în şcolile bistriţene și o cât mai profundă valorizare a potențelor umane pe care le au copiii și tinerii din județul Bistrița-Năsăud.